RẠP PHIM LOTTE UNG VĂN KHIÊM

Rạp Lotte Ung Văn Khiêm là rạp thứ 43 của hệ thống Lotte Cinema. Công trình hoàn thiện với hơn 600 ghế phòng rạp phim Hàn Quốc tại nội thất GSC Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *