CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Hội trường xã Tân Sơn Hà Tĩnh

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hội trường xã Tân Sơn Hà Tĩnh
- Tên công trình: Hội trường Nhà văn hóa xã Sơn Tân
- Địa điểm: xã Sơn Tân, Huơng Sơn, Hà Tĩnh
- Sản phẩm nội thất cung cấp: Ghế hội trường EVO6601M
- Tổng Giá trị dự án: 400.000.000đ
- Link Video Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=uvWnEvfpOA0
Hotline: 0985.715.666