CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

TK 3D phòng họp UBND tỉnh Hòa Bình

 
1 2 3 4 5 6 7
TK 3D phòng họp UBND tỉnh Hòa Bình
- Tên công trình: Thiết kế 3D nội thất Phòng họp và phòng khánh tiết UBND tỉnh Hòa Bình
- Thiết kế 3D tổng hợp: Phòng họp và phòng khánh tiết UBND tỉnh Hòa Bình
- Hình ảnh thi công dự án thực tế: https://gscvietnam.com.vn/phong-khanh-tiet-ubnd-hoa-binh.html
- Video hình ảnh dự án nội thất: https://www.youtube.com/watch?v=fbD7Kz_mNMU
Hotline: 0985.715.666